บริการวีซ่า

     เราจะทำการนัดลูกค้าในการเข้ามาขอยื่นวีซ่าตามวันและเวลาที่นัดหมายที่สถานฑูต โดยทางบริษัทจะบอกรายละเอียดเอกสารต่างๆที่ลูกค้าต้องเตรียมมาให้ลูกค้าทราบก่อนล่วงหน้า เนื่องจากการทำวีซ่าในยุโรปเรียกว่าเชงเก้นนั้น ผู้เดินทางจะต้องมาสแกนลายนิ้วมือ ณ สถานทูต

 

        เงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

เอกสารในการยื่นวีซ่าสหราชอาณาจักรระยะเวลาในการยื่น 20 วันทําการ ผู้เดินทางต้องมาเเสกนลายนิ้วมือสถานฑุต ตามวันและเวลาที่นัดหมาย

        1.  พาสปอร์ต ที่ยังไม่หมดอายุ เเละมีอายุไม่ตํากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มเชงเก้นหรือไม่ ก็ตาม ควรนําไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า

        2.  รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว(แบบหน้าใหญ่) จํานวนสองใบ (ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้นและมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)

        3. สําเนาทะเบียนบ้าน / สําเนาบัตรประชาชน / หรือสําเนาบัตรข้าราชการ / สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 

        4.  ใบรับรองการทํางาน จากบริษัทที่ท่านทํางานอยู่ ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุตําแหน่ง , อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน ' วันเดือนปีที่ เรื่มทํางานกับริษัทนี้  เเละช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนด

        5.  กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า  เเละหนังสือรับรองที่คัดไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์หรือใบเสร็จภาษีเเละหลักฐาน การเงินของบริษัทฯย้อนหลัง 6 เดือน

        6.  รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (Statement)  พร้อมสําเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ประจําหรือออมทรัพย์ย้อนหลัง 6 เดือน (นับจากปัจจุบัน)

             ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินเสมอ เเละมีจํานวนไม่ตํากว่า 6 หลัก เพื่อเเสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง และสามารถที่จะใช้จ่ายโดยไม่เดือดร้อน  เมื่อกลับสู่ภูมิลําเนา **สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระเเสรายวัน**

        7.   กรณีที่บริษัทของท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมด  นอกเหนือจากเอกสาร 1-6 เเล้ว ทางบริษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อเเสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายเเละการกลับมาทํางานของท่าน โดยระบุรายชื่อผู้เดินทาง เเละเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย

       8.   กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา จะต้องมี หนังสือรับรองจาสถาบันการศึกษา (ตัวจริง) เท่านั้น

       9.   กรณีเด็กอายุตํากว่า 20 ปี เดินทางกับบิดา หรือมารดาท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา , มารดาเเละบุตรจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงค์ในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านท่านหนึ่ง ได้ ณ ที่ว่าการอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอหรือผู้อํานวยการเขตลงลายมือชื่อเเละประทับตรารับรองจากทางราชการ

     10.   รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ,นามสกุล,วันเดินปีเกิด,ญาติพี่น้อง,สถานที่เกิด เเละจํานวนบุตรของผู้เดินทางเเละถึงเเม้ว่าท่านจะถูกปฎิบัติเสธวีซ่า สถานฑูตไม่คืนค่าธรรมเนี่ยมที่ได้ชําระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคําร้องใหม่ก็ต้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง หากสถานฑูตมีการสุมเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านสัมภาษณ์ตามนัดหมาย เเละโปรดเเต่งกายสุภาพ  ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอํานวยความสะดวกเเละประสานงานตลอดเวลาเเละหากสถานฑูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใครขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน

     12.   กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าเเล้วทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเเจ้งสถานฑูตเพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของสถานฑูตฯเรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากขอวีซ่าในเเต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัท


13 มิถุนายน 2561

ผู้ชม 5064 ครั้ง

Engine by shopup.com