(FIT01) Package Moscow 4D 3N

  • เดินทาง: 9 มี.ค. 63 - 1 พ.ค. 63
  • ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน

* ราคาไป-กลับ เริ่มต้น (ต่อ 1 ท่าน)

฿19,900 บาท/ท่าน

บริการโดยสายการบิน

จัตุรัสแดง ห้างสรรพสินค้ากุม – พระราชวังเครมลิน
ชมรัสเซียนเซอร์คัส – ถนนอารบัท – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย ณ ตลาดอิสมายลอฟสกี้

ดาวน์โหลด
โปรแกรมทัวร์
.PDF FILE
เข้าชม: 956 ครั้ง
แชร์หน้านี้:

ข้อมูลโปรแกรมทัวร์

จำนวนผู้เดินทาง

ราคา

เงื่อนไข

รถ

2 ท่าน

24,900.-

ไกด์ท้องถิ่นรอรับ

MB E-class

3 - 4 ท่าน

23,900.-

ไกด์ท้องถิ่น รอรับ

 

 

 

รถตู้ 9 - 16 ที่นั่ง

5 - 6 ท่าน

22,900.-

ไกด์ท้องถิ่นรอรับ

7 - 8 ท่าน

21,900.-

ไกด์ท้องถิ่นรอรับ

9 - 10 ท่าน

19,900.-

ไกด์ท้องถิ่นรอรับ

อัตรานี้รวม

ค่าที่พักระดับมาตรฐาน (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ

ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ

ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ

ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท้องถิ่น

 

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก

 

 เงื่อนไขในการจองทัวร์

  1. สำหรับการจอง กรุณาชำระเงินมัดจำ 50 % ของราคาแพ็คเกจ (หลังจองภายใน 3 วัน เพื่อยืนยันการจอง) พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง
  2. ชำระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน
  3. หากไม่ชำระค่าใช้จ่ายภายในกำหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

 

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์

1.​ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจำทั้งหมด

2.​ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท

3.​ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 25 วัน เก็บเงินมัดจำทั้งหมด

4.​ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาแพคเกจ

** ในกรณีที่มีการทำการจองตั๋ว และที่พักไปเรียบร้อยแล้ว แต่ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ทางบริษัทต้องพิจารณาการคืนเงิน จากการหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง **

 

หมายเหตุ

  1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที่ผู้เดินไม่ถึง 2 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง
  2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย และไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นต้น
  3. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
  4. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทจะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

Asking for Information

Engine by shopup.com