02-274-4478-9 , 097-232-7999

(HG05) เยอรมนี ออสเตรีย เช็ก ฮังการี 8 วัน

  • เดินทาง: 23 ม.ค. 62 - 6 พ.ค. 62
  • ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน

* ราคาไป-กลับ เริ่มต้น (ต่อ 1 ท่าน)

฿39,900 บาท/ท่าน

บริการโดยสายการบิน

เยอรมนี ออสเตรีีย เซค ฮังการี 8 วัน
**เข้าชมปราสาทนอยชวาสไตน์**
มิวนิค จัสดุรัสมาาเรียนพลัทซ์ สนามกีฬาอลิอันซ์ อารีน่า ฮัลล์สตัทท์ ซาลส์บูร์ก สวนมิราเบล เชสกี้ ครุมบอฟ ปราสาทปราก มหาวิหารเซนต์วิตัส สะพานซาร์ล ช้อปปิ้งปาร์นดอฟ เอาท์เล็ต บูดาดปสต์
พิเศษ!! ล่องเรือชมเเม่นํ้าดานูบ
**ราคานี้ยังไม่รวมค่าวีซ่า 3500.- เเละ ค่าทิป**

ดาวน์โหลด
โปรแกรมทัวร์
.PDF FILE .DOC FILE
เข้าชม: 11352 ครั้ง
แชร์หน้านี้:

ข้อมูลโปรแกรมทัวร์

 
 
  วันเดินทาง  ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว มัดจํา VISA จำนวน(รับได้)
จองทัวร์ 23 - 30 ม.ค. 62 39,900.- 37,900.- 49,900.- 20,000.- 3,500.- 31
จองทัวร์ 7 - 14 ก.พ. 62 39,900.- 37,900.- 49,900.- 20,000.- 3,500.- 31
จองทัวร์ 19 - 26 ก.พ. 62 39,900.- 37,900.- 49,900.- 20,000.- 3,500.- 4
จองทัวร์ 2 - 9 มี.ค. 62 39,900.- 37,900.- 49,900.- 20,000.- 3,500.- close
จองทัวร์ 3 - 10 มี.ค. 62 39,900.- 37,900.- 49,900.- 20,000.- 3,500.- 25
จองทัวร์ 7 - 14 มี.ค. 62 39,900.- 37,900.- 49,900.- 20,000.- 3,500.- 31
จองทัวร์ 16 - 23 มี.ค. 62 39,900.- 37,900.- 49,900.- 20,000.- 3,500.- 12
จองทัวร์ 17 - 24 มี.ค. 62 39,900.- 37,900.- 49,900.- 20,000.- 3,500.- close
จองทัวร์ 20 - 27 มี.ค. 62 39,900.- 37,900.- 49,900.- 20,000.- 3,500.- 25
จองทัวร์ 27 มี.ค. - 3 เม.ย. 62 39,900.- 37,900.- 49,900.- 20,000.- 3,500.- 1
จองทัวร์ 2 - 9 เม.ย. 62 44,900.- 42,900.- 54,900.- 20,000.- 3,500.- 32
จองทัวร์ 3 - 10 เม.ย. 62 44,900.- 42,900.- 54,900.- 20,000.- 3,500.- 32
จองทัวร์ 7 - 14 เม.ย. 62 49,900.- 47,900.- 59,900.- 20,000.- 3,500.- 32
จองทัวร์ 8 - 15 เม.ย. 62 49,900.- 47,900.- 59,900.- 20,000.- 3,500.- 32
จองทัวร์ 9 - 16 เม.ย. 62 49,900.- 47,900.- 59,900.- 20,000.- 3,500.- 32
จองทัวร์ 10 - 17 เม.ย. 62 49,900.- 47,900.- 59,900.- 20,000.- 3,500.- 32
จองทัวร์ 17 - 24 เม.ย. 62 41,900.- 39,900.- 51,900.- 20,000.- 3,500.- 32
จองทัวร์ 2 - 9 พ.ค. 62 41,900.- 39,900.- 51,900.- 20,000.- 3,500.- close
จองทัวร์ 30 พ.ค. - 6 มิ.ย. 62 41,900.- 39,900.- 51,900.- 20,000.- 3,500.- 32
 โปรแกรมวันเดินทางช่วงปีใหม่ >> 
กรณีลูกค้าพักเดี่ยว หรือ เด็กไม่มีเตียง ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) ไม่มีเตียงลดท่านละ 2,000 บาท                                                                                                    *ค่า VISA 3500 บาท 
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 10,000 บาท 

อัตรานี้รวม

- ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
- ค่าที่พักระดับมาตรฐาน (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ
- ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
- ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

  • ค่าธรรมเนียมในการขอยื่นวีซ่ากลุ่มเชงเก้น ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี
  • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
  • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก
  • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 2 ยูโร / คน / วัน
  • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขั้นต่ำ 100 บาท / วัน / คน (100 * 6 วัน)

เงื่อนไขในการจองทัวร์

1. สำหรับการจอง กรุณาชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง
2. ชำระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน
3. หากไม่ชำระค่าใช้จ่ายภายในกำหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์

1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจำทั้งหมด
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจำทั้งหมด
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
5.ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที่ผู้เดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย และไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นต้น
3. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทจะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

Asking for Information

Engine by shopup.com