02-274-4478-9 , 097-232-7999

(HG12) Norway Denmark 8วัน 5 คืน

 • เดินทาง: 12 ก.พ. 62 - 2 เม.ย. 62
 • ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน

* ราคาไป-กลับ เริ่มต้น (ต่อ 1 ท่าน)

฿49,900 บาท/ท่าน

บริการโดยสายการบิน

เดนมาร์ก นอร์เวย์ 8 วัน 5 คืน
ออสโล - อัม(บุสเครุต) - กุดวาเก้น - ฟลอม
- วอสส์ - เบอร์เก้น - ยอดเขาฟลอเยน
ออสโล -
พิเศษ !! ล่องเรือซองฟยอร์ด
**ราคานี้ยังไม่รวมค่าวีซ่า 3,500 บาท เเละ ค่าทิป**

ดาวน์โหลด
โปรแกรมทัวร์
.PDF FILE .DOC FILE
เข้าชม: 3655 ครั้ง
แชร์หน้านี้:

ข้อมูลโปรแกรมทัวร์

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว มัดจํา VISA จํานวน(รับได้)
จองทัวร์ 12 - 19 มี.ค. 2562 49,900.-  47,900.-  10,000.-   20,000.- 3,500.- 29
จองทัวร์ 19 - 26 มี.ค. 2562 49,900.-  47,900.-  10,000.-   20,000.- 3,500.- 31
จองทัวร์ 26 มี.ค. - 2 เม.ย. 2562 49,900.-  47,900.-  10,000.-   20,000.- 3,500.- 30
จองทัวร์ 2 - 9 มี.ค. 2562 54,900.-  52,900.-  64,000.-   20,000.- 3,500.- 32
จองทัวร์ 3 - 10 มี.ค. 2562 54,900.-  52,900.-  64,000.-   20,000.- 3,500.- 32
จองทัวร์ 8 - 15 เม.ย. 2562 59,900.-  57,900.-  79,000.-   20,000.- 3,500.- 32
จองทัวร์ 10 - 17 เม.ย. 2562 59,900.-  57,900.-  79,000.-   20,000.- 3,500.- 32
จองทัวร์ 12 - 19 เม.ย. 2562 59,900.-  57,900.-  79,000.-   20,000.- 3,500.- 30
จองทัวร์ 1 - 8 พ.ค. 2562 54,900.-  52,900.-  64,000.-   20,000.- 3,500.- 32
จองทัวร์ 15 - 22 พ.ค. 2562 54,900.-  52,900.-  64,000.-   20,000.- 3,500.- 32
จองทัวร์ 22 - 29 พ.ค. 2562 52,900.-  50,900.-  62,000.-   20,000.- 3,500.- 32


กรณี พักเดียวเเละเด็กไม่มีเตียงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) ไม่มีเตียงลดท่านละ 2,000 บาท                                                                                      
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 10,000 บาท 

 

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
 • ค่าที่พักระดับมาตรฐาน (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 5 ยูเอสดอลล่าร์ / คน / วัน (20 ยูเอสดอลล่าร์ ตลอดทริป)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขั้นต่ำ 100 บาท / วัน / คน (100 * 4 วัน)

เงื่อนไขในการจองทัวร์

1. สำหรับการจอง กรุณาชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง
2. ชำระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน
3. หากไม่ชำระค่าใช้จ่ายภายในกำหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์

1.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจำทั้งหมด
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจำทั้งหมด
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
5.ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที่ผู้เดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย และไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นต้น
3. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทจะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

Asking for Information

Engine by shopup.com